Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Świetlica

 Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie naszego Ośrodka, których rodzice pracują oraz uczniowie, którzy dojeżdżają z terenu powiatu otwockiego. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej. Plan ten jest zgodny
z Programem Wychowawczym Ośrodka oraz Programem Profilaktyki.

  • Zadania i cele świetlicy są realizowane poprzez:
  • Zabawy i gry edukacyjne.
  • Zajęcia plastyczne.
  • Zajęcia muzyczno-rytmiczne.
  • Zajęcia ruchowe.
  • Małe formy teatralne.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci.
  • Czytelnictwo.
  • Wykorzystywanie środków audiowizualnych.
  • Odrabianie zadań domowych.

Wychowawcy, którzy pracują w świetlicy,  posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.