Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Szkoła Branżowa I Stopnia

 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Otwocku zaprasza uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy posiadają aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.


W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie będą kształcić się na kierunkach:

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • pracownik pomocniczy w gastronomii

 Dążymy do przekazania naszym wychowankom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowych oraz w licznych kołach zainteresowań. Dysponujemy siłownią, salą rehabilitacji, gabinetem logopedycznym. Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia po diagnozie i określeniu  jego aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.Absolwenci  mogą przystąpić do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymać tytuł robotnika wykwalifikowanego. Egzaminy Odbywają się w naszym Ośrodku, który jest punktem egzaminacyjnym dla pracowników pomocniczych obsługi hotelowej, a także dla pracowników pomocniczych w gastronomii.

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.