Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Szkoła Podstawowa


Powiatowa Szkoła Podstawowa Nr 1 działająca w naszym Ośrodku przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W szkole może się uczyć każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców/opiekunów prawnych na kształcenie w naszej placówce.
Do szkoły trafiają dzieci w różnym wieku rozwojowym w ciągu całego roku szkolnego.

Edukacja w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I - III)

Kształcenie przedmiotowe (klasy IV - VIII)

Uczniowie klasy VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują
do egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.