Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

 Szkoła przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy posiadają aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do podjęcia zadań w zakresie wykonywania różnych prac, opanowania podstawowych umiejętności i czynności umożliwiających możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Uczniowie realizują wszystkie treści nauczania zawarte w programie nauczania w dziesięciu działach:

  • Ogrodnictwo
  • Mycie samochodów
  • Prace biurowe i zadania kurierskie
  • Pomoc osobom potrzebującym
  • Zajęcia kulinarne
  • Gospodarstwo domowe
  • Elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego
  • Ceramika
  • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka)
  • Elementy bukieciarstwa