Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Wczesne wspomaganie rozwoju​

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc udzielana najmłodszym dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3 osobowych z udziałem rodziców. Mogą one być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii z instytucji stwierdzającej konieczność prowadzenia takich zajęć.​
Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć: 
rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,​ pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.​Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog.​