Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Zespoły Rewalidacyjne

 Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze to jedna z ofert edukacyjnych naszej placówki, skierowana do dzieci 
i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są  formą  spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku  życia. Zajęcia odbywają się w odpowiednio dostosowanych i dobrze wyposażonych salach, w niewielkich 3-4 osobowych grupach w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Mogą być również  realizowane indywidualnie w wymiarze 10 godzin tygodniowo w domach dzieci.

Celem zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych jest  wspomaganie rozwoju tych dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności różnych sposobów komunikowania się z otoczeniem (werbalnych
i pozawerbalnych) na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz  nabywanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Wychowawca dla każdego ucznia opracowuje Indywidualny Program Zajęć zawierający w szczególności: cele, metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć oraz zakres współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczestnika zajęć.

 • Metody pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością:
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (nauka nawiązywania kontaktów emocjonalnych, opanowanie lęku, rozwój samodzielności, nauka orientacji w przestrzeni, rozwój wyobraźni).
 • Metoda stymulacji polisensorycznej opartej na zmysłach („Poranny krąg”).
 • Metoda Aktywności M. Ch. Knillów (nawiązanie kontaktu z dzieckiem, rozbudzanie sprawności pozytywnej, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i rozwijania poczucia własnej tożsamości).
 • Masaż ciała (dostarczanie wrażeń dotykowych, stymulacja rozwoju mowy, motoryki).
 • Elementy muzykoterapii (wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój człowieka).
 • Malowanie Dziesięcioma Palcami (wyzwalanie swobodnej ekspresji twórczej, daje możliwości wypowiedzenia się, pokonywania lęków, zahamowań i wzmacnia zaufanie dzieci we własne siły).
 • Zabawy paluszkowe (nawiązanie pozytywnego kontaktu z drugą osobą, wzrastanie poczucia akceptacji
  i bezpieczeństwa).
 • Bajkoterapia.