Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Gimnazjum

Powiatowe Gimnazjum Nr 1 w Otwocku kieruje swą ofertę edukacyjną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
W gimnazjum może się uczyć każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców/opiekunów prawnych na kształcenie w naszej placówce. Do gimnazjum trafia młodzież w różnym wieku rozwojowym w ciągu całego roku szkolnego.
Nauka w gimnazjum dotyczy III etapu edukacyjnego, który jest zakończony zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i obcego języka nowożytnego.


Szczególne znaczenie w kształceniu naszej młodzieży mają zajęcia rewalidacyjne, których celem jest korygowanie wad i kompensowanie oraz usprawnianie niezaburzonych funkcji. Uczniowie korzystają ze wsparcia logopedy, psychologa, pedagoga i specjalistów prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia po diagnozie i ocenie aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.


Uczniowie angażują się w życie szkoły pogłębiając tradycje Ośrodka podczas uroczystości, imprez. Reprezentują gimnazjum w konkursach i zawodach na terenie powiatu, województwa i arenie sportowej Polski.
Młodzież uczy się odpowiedzialności notując postępy w nauce i zachowaniu w opracowanym specjalnie dla niej Indeksie Gimnazjalisty.