Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Prawa i obowiązki wychowanka zostały ujęte w Statucie Ośrodka oraz Regulaminie Wychowanka Internatu.

Ważnym zadaniem wychowawczym internatu jest przygotowanie młodzieży do samodzielności i niezależności. Dlatego, też organizowane są zajęcia z zakresu: profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wychowawcy wspomagają funkcję dydaktyczną szkoły, przygotowując równocześnie wychowanków do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu. Pomagają wychowankom w rzetelnym odrabianiu zadań domowych, praktycznym wykorzystaniu nabywanej wiedzy i umiejętności. Dbają o prawidłowy rozwój, wypoczynek, rozrywkę, organizując ciekawe i kształcące zajęcia, wycieczki, wyjazdy śródroczne i imprezy integracyjne. W ramach zajęć popołudniowych wychowankowie uczestniczą w projekcjach filmowych, przedstawieniach teatralnych, wystawach, koncertach, konkursach itp.

 

REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU  

Każdy wychowanek ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Ośrodka, a zwłaszcza dotyczących:
 • systematycznego uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w ramowym rozkładzie dnia,
 • punktualnego powrotu do internatu (z przepustek, zajęć szkolnych). W przypadku nieobecności przynosić usprawiedliwienie od rodziców. Po ukończeniu 18 r.ż. wychowanek usprawiedliwia się sam,
 • zgłaszania wychowawcy każdorazowego oddalania się od grupy.

        2. Postępować zgodnie z dobrem Ośrodka, dbać o jego honor i tradycje.

        3.  Zachowywać się kulturalnie, pomagać sobie wzajemnie, szanować cudzą własność, respektować jej nietykalność.

        4.Troszczyć się o mienie internatu, dbać o wyposażenie grup (sypialń, świetlic, łazienek oraz  innych pomieszczeń),

 • nie niszczyć i zanieczyszczać pomieszczeń. W przypadku celowego zniszczenia rodzice bądź opiekunowie będą ponosić koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

        5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 • podporządkować się zaleceniom pracowników,
 • przeciwstawić się przejawom brutalności i wulgarności,
 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 • zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji o sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu - chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu innego człowieka,
 • naprawić wyrządzone przez siebie szkody.

        6. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.

 • wychowanek nie pali, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
 • dba o higienę osobistą i schludny wygląd.

       Każdy wychowanek ma prawo do:

 1. Udziału w zajęciach wg. ramowego rozkładu dnia i zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w Ośrodku.
 2. Przedstawienia wychowawcy grupy, kierownikowi wychowania i innym pracownikom swoich problemów, które są zawsze na bieżąco rozwiązywane i wyjaśniane.
 3. Dodatkowej pomocy wychowawcy, zwłaszcza w przypadku trudności z przygotowaniem do zajęć szkolnych (gdy nie radzi sobie z opanowanym materiałem).
 4. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich.
 5. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Ośrodka (nie może jednak to uwłaczać niczyjej godności osobistej).
 6. Zgłaszania swych uwag, propozycji dotyczących wykorzystania czasu wolnego wychowawcy grupy, opiekunom Rady Mieszkańców Internatu.

 

 ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W NASZYM INTERNACIE

Dziennik elektroniczny

Office 365