Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Swietlica

ŚWIETLICA

SOSW  NR  1  IM.  MARII  KONOPNICKIEJ  W  OTWOCKU

 

świetlica SOSW Nr 1 w Otwocku obejmuje opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie naszego Ośrodka, których rodzice pracują oraz uczniowie, którzy dojeżdżają z terenu powiatu otwockiego. Świetlica realizuje swoje zadania według Rocznego Planu Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej. Plan ten jest zgodny z Programem Wychowawczym Ośrodka oraz Programem Profilaktyki.

 

Do zadań świetlicy należy:

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po lekcjach,

- wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej, samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć,

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,

  samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań,

- kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury życia codziennego,

- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

- organizowanie gier i zabaw ruchowych wspierających prawidłowy rozwój fizyczny,

- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,

- udzielanie uczniom słabszym  pomocy w nauce,

- rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas, specjalistami oraz rodzicami.

 

Zadania i cele świetlicy są realizowane poprzez:

  1. Zabawy i gry edukacyjne.
  2. Zajęcia plastyczne.
  3. Zajęcia muzyczno-rytmiczne.
  4. Zajęcia ruchowe.
  5. Małe formy teatralne.
  6. Zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci.
  7. Czytelnictwo.
  8. Wykorzystywanie środków audiowizualnych.
  9. Odrabianie zadań domowych.

 

Wychowawcy, którzy pracują w świetlicy,  posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość korzystania z obiadów. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie żywienia z opieki społecznej.

 
 

 Ramowy plan dnia świetlicy              Regulamin świetlicy

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dziennik elektroniczny

Office 365