Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Swietlica

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 SOSW NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią Ośrodka. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań
  wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Programie Profilaktyki oraz w Programie Wychowawczym.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według tygodniowego rozkładu zajęć i Rocznego Planu Pracy Świetlicy opracowanego w oparciu o Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej Ośrodka.

§ 2. Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy zapewniają dzieciom i młodzieży:

                         
                         - zorganizowaną opiekę wychowawczą,
                         - kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
                         - rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
                         - wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
                         - udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
                         - organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
                         - współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

       2. Do zadań świetlicy należy:

                         - zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po lekcjach,
                         - wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej, samodzielnego zdobywania
                           wiedzy i umiejętności,
                         - zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
                         - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych
                           form zajęć,
                         - wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,
                           samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań,
                         - kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury życia codziennego,
                         - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
                        - organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy
                           rozwój fizyczny,
                         - zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
                         - udzielanie uczniom słabszym  pomocy w nauce,
                        - rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej
                          współpracy z wychowawcami klas, specjalistami oraz rodzicami.

 

§ 3. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 800 i 1030 – 1530.
 2. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego. W razie potrzeby mogą ulegać zmianie.
 3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy (karta stanowi załącznik do regulaminu).
 4. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie naszego Ośrodka, których rodzice pracują oraz uczniowie dojeżdżający z gminy Powiatu Otwockiego.
 5. Rodzice i wychowawcy współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 6. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą    przybycia ucznia do świetlicy.
 7. Liczba wychowanków w grupie (niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym) – 8 uczniów, w grupie (niepełnosprawni w stopniu lekkim) – 16 uczniów.
 8. Dzieci są odbierane ze świetlicy osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione wymienione w kartach dot. zgłoszenia dziecka do świetlicy. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
 9. Dziecko może być zwolnione do domu ze świetlicy, tylko na pisemną prośbę rodzica/opiekuna prawnego.
       Zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona telefoniczne nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę świetlicy.

      10. Dzieci, które przebywają na świetlicy jedzą obiad o godzinie 1230,
            natomiast  dzieci które nie korzystają z posiłku pozostają w świetlicy
            pod opieką wychowawcy.

       11. Reguły zachowania się ucznia na świetlicy:

 • po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy, swoją obecność zgłaszamy wychowawcy,
 • po przyjściu do świetlicy rozbieramy się w szatni,
 • bierzemy czynny udział w zajęciach, grach i zabawach,
 • swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do prac i imprez organizowanych na świetlicy,
 • zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom,
 • zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę,
 • kulturalnie zachowujemy się na stołówce w czasie spożywania posiłku,
 • używamy czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam,
 • dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach są nagradzane, złe – karane,
 • szanujemy sprzęt i wyposażenie świetlicy, dbamy o gry i zabawki,
 • po skończonych zajęciach sprzątamy po sobie, odkładamy wszystko na swoje miejsce,
 • swoje wyjście z grupy świetlicowej zawsze zgłaszamy wychowawcy.
 • przestrzegamy regulaminu świetlicy.

§ 4. Wychowankowie świetlicy

 1. Świetlica jest dla wszystkich uczniów, których rodzice wyrażają potrzebę pozostawienia ich dziecka pod opieką wychowawczą na terenie Ośrodka. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących oraz dzieci dojeżdżające.
 2. W świetlicy mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz nagrody i kary zostały przedstawione w Statucie Ośrodka. 
  W szczególności wychowanek, który przebywa na świetlicy ma prawo do:
 • Zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po lekcjach.
 • Miłego spędzenia czasu wolnego.
 • Rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
 • Udziału w grach i zabawach ruchowych.
 • Upowszechniania zasad kultury zdrowotnej.
 • Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych.
 • Kształtowania nawyków higienicznych oraz kultury życia codziennego.
 • Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania godności osobistej.
 • Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu swoich problemów.

             Wychowanek, który przebywa na świetlicy ma obowiązek:

 • Przestrzegania regulaminu świetlicy.
 • Systematycznego udziału w zajęciach.
 • Usprawiedliwienia swojej nieobecności.
 • Nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
 • Respektowania poleceń wychowawcy.
 • Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć na świetlicy jak i w czasie pobytu na stołówce.
 • Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 • Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

       Nauczyciele realizują zadania, które są zawarte w Programie Rozwoju Ośrodka
      oraz w oparciu o Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

§ 5.

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Roczny plan świetlicy.
 2. Miesięczne plany pracy.
 3. Ramowy plan dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Sprawozdanie z działalności świetlicy.
 6. Dziennik zajęć świetlicy.
 7. Regulamin świetlicy.

       Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2010 r.

Dziennik elektroniczny

Office 365