Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?


Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc udzielana najmłodszym dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami.


Zajęcia mogą być prowadzone w grupach 2-3 osobowych z udziałem rodziców. Mogą one być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w domu rodzinnym lub innym miejscu pobytu dziecka.
Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii z instytucji stwierdzającej konieczność prowadzenia takich zajęć.


Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

  • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
  • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawania jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktażu i poradnictwa w zakresie działań rewalidacyjnych, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog.

Dziennik elektroniczny

Office 365