Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

 

INTERNAT

SOSW NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU

  

REGULAMIN /  WYCHOWAWCY  / RADA MIESZKAŃCÓW

  GALERIA  PLAN DNIA

  

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku obejmuje opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci mieszkających w znacznej odległości od placówki, które są przyjmowane do internatu na prośbę rodziców lub na podstawie skierowania sądowego. Przebywają tu również wychowankowie z Otwocka, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą mieszkać na stałe we własnym domu.

Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną wszechstronną i fachową opiekę pedagogiczną przez pięć dni w tygodniu.

W internacie mieszkają dziewczęta i chłopcy w 5-ciu grupach wychowawczych. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji: świetlicę wyposażoną w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny (RTV, dostęp do Internetu), jak również sprzęt AGD. Wychowankowie mieszkają w przytulnie urządzonych 2-4 osobowych pokojach z węzłem sanitarnym na każdym piętrze. Wszyscy podopieczni dbają o czystość i estetyczny wystrój pomieszczeń internatu. Wychowankowie internatu korzystają z pięciu posiłków, które są smacznie przyrządzane przez panie kucharki w kuchni naszego Ośrodka.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice jedynie ponoszą koszty wyżywienia.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie żywienia do Opieki Społecznej. Częściowym lub całkowitym dofinansowaniem żywienia mogą być objęci wychowankowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (zgodnie z  Procedurą ustalania odpłatności za korzystanie z posiłków przez wychowanków w SOSW Nr 1 w Otwocku).

W celu ustalenia odpłatności za wyżywienie potrzebne jest:

  • podanie skierowane do Dyrektora SOSW Nr 1 w Otwocku o częściowe lub całkowite
  • zwolnienie z odpłatności za żywienie,
  • zaświadczenie o dochodach rodziny np.: z zakładu pracy lub Urzędu Pracy,
  • oświadczenie o dochodach.

Wychowankowie mieszkający w Ośrodku w internacie są meldowani na okres czasowy.

Dokumenty, które są  potrzebne do zameldowania:

  •  skrócony odpis aktu urodzenia, PESEL
  •  zaświadczenie o stałym zameldowaniu,
  •  podanie o przyjęcie do Internatu,
  •  kserokopia książeczki wojskowej (po ukończeniu 18 roku życia).

Zadania realizowane w Ośrodku wynikają z Planu Rozwoju Ośrodka, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki. W naszym działaniu kierujemy się zasadami zaczerpniętymi z Konwencji Praw Dziecka, ortodydaktyki i pedagogiki specjalnej. Oferujemy zajęcia zapewniające rozwój indywidualnych zdolności, zainteresowań,  przygotowujące do dalszego samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Koncepcja naszych działań oparta jest o szczegółową analizę możliwości dziecka.  Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, opracowanych dla każdego ucznia oraz planu opiekuńczo-wychowawczego sporządzonego dla grupy wychowawczej.

Nauczyciele współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, a w szczególności w zakresie: zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przekazywania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

Office 365