Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Szkoła Podstawowa

Powiatowa Szkoła Podstawowa Nr 1 działająca w naszym Ośrodku przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W szkole może się uczyć każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie ze Starostwa Powiatowego i zgodę rodziców/opiekunów prawnych na kształcenie w naszej placówce. Do szkoły trafiają dzieci w różnym wieku rozwojowym w ciągu całego roku szkolnego.


Edukacja w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

  • Kształcenie zintegrowane (klasy I - III)
  • Kształcenie przedmiotowe (klasy IV - VIII)

Uczniowie klasy VIII z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Szczególne znaczenie w pracy z naszymi dziećmi mają zajęcia rewalidacyjne, których podstawowym celem jest korygowanie wad, kompensowanie i usprawnianie niezaburzonych funkcji. Dzieci chętnie korzystają z pomocy logopedy, psychologa, pedagoga oraz specjalistów prowadzących gimnastykę korekcyjną i zajęcia kompensacyjno–korekcyjne. Praca odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy i oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.
Uczniowie angażują się we wszystkie imprezy, uroczystości klasowe i szkolne, zdobywają nagrody i czołowe miejsca reprezentując szkołę w konkursach oraz zawodach i olimpiadach sportowych.
Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.
Uczniowie kończący szkołę podstawową mają możliwość kontynuacji nauki w naszym Ośrodku.

Dziennik elektroniczny

Office 365