Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy posiadają aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do podjęcia zadań w zakresie wykonywania różnych prac, opanowania podstawowych umiejętności i czynności umożliwiających możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

Uczniowie realizują wszystkie treści nauczania zawarte w programie nauczania w dziesięciu działach:

 1. Ogrodnictwo
 2. Mycie samochodów
 3. Prace biurowe i zadania kurierskie
 4. Pomoc osobom potrzebującym
 5. Zajęcia kulinarne
 6. Gospodarstwo domowe
 7. Elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego
 8. Ceramika
 9. Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich (z drewna, metalu, modeliny, gliny, drutu, sznurka)
 10. Elementy bukieciarstwa

 

Cele edukacyjne:

 1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, urządzeniami
 2. Nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy
 3. Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy z różnych dziedzin
 4. Wykonywanie indywidualnie i zespołowo różnych prac z zakresu: ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, przygotowywania i podawania podstawowych potraw, szycia ręcznego i maszynowego, czyszczenia i pielęgnacji samochodów, prac biurowych, pomocy osobom potrzebującym oraz prac dekoratorskich mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia.
 5. Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu codziennym do pełnienia różnych ról społecznych.

Dziennik elektroniczny

Office 365