Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Nr 3
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Otwocku zaprasza uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy posiadają aktualne orzeczenie  poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie kształcą się na kierunkach:

 

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  • kucharz
  • cukiernik

Dążymy do przekazania naszym wychowankom wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej oraz samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Oferujemy możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowych oraz w licznych kołach zainteresowań. Dysponujemy siłownią, salą rehabilitacji, gabinetem logopedycznym. Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia po diagnozie i okresleniu  jego aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.
Absolwenci  mogą przystąpić do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymać tytuł robotnika wykwalifikowanego. Egzaminy Odbywają się w naszym Ośrodku, który jest punktem egzaminacyjnym dla pracowników pomocniczych obsługi hotelowej, a także dla kucharzy.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

Praca w zawodzie pracownika pomocniczego obsługi hotelowej jest zarazem odpowiedzialna i dająca wiele satysfakcji. Wymaga od pracowników określonych predyspozycji i kwalifikacji zawodowych.

Czas nauki – 3 lata

Zajęcia praktyczne – odbywają się na terenie Ośrodka i w zakładach pracy.

 

 

 
   

 

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 

   • prace porządkowe w części hotelowej i gastronomicznej, przygotowanie pokoi do przyjęcia gości
   • prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych w części noclegowej i sali restauracyjnej
   • prace związane z działalnością pralni hotelowej
   • pielęgnowanie roślin ozdobnych wewnątrz i terenów zieleni wokół obiektu hotelarskiego
   • pomoc przy przygotowywaniu sali konsumenckiej do wydawania posiłków
   • dbanie o zastawę stołową
   • wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

   • zainteresowanie zawodem
   • uczciwość
   • dobry stan zdrowia
   • życzliwość, uprzejmość
   • sprawność ruchowa
   • dobry wzrok i słuch
   • zdyscyplinowanie

Możliwości zatrudnienia:

   • w obiektach hotelarskich jako pracownik:
   • w służbie pięter, w korytarzach, jako pokojowa/pokojowy
   • w służbie parterowej jako bagażowy
   • w kuchni hotelowej jako pomocnik
   • w pralni hotelowej
   • przy pielęgnacji zieleni na terenie hotelu

 

KUCHARZ

 

Nauka zawodu odbywa się w pracowniach gastronomicznych Ośrodka i w zakładach pracy, stołówkach szkolnych, restauracjach oraz szpitalach.


Czas nauki – 3 lata


Zajęcia praktyczne - odbywają się na terenie Ośrodka i w zakładach pracy.

 

 

 

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

   • zainteresowanie zawodem
   • dobry stan zdrowia
   • umiejętność pracy w zespole
   • życzliwość, uprzejmość
   • uczciwość
   • Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:
   • przygotowywanie typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych
   • dokonywanie oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych wyrobów
   • prawidłowe przechowywanie i magazynowanie surowców spożywczych, półproduktów i gotowych wyrobów
   • organizowanie prac porządkowych
   • nakrywanie stołów na różne uroczystości okolicznościowe
   • utrzymywanie porządku i czystości na stanowisku pracy
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higieny pracy

 

Możliwości zatrudnienia:

   • restauracje
   • hotelowe zakłady gastronomiczne
   • sanatoria
   • pensjonaty
   • domy wycieczkowe, weselne
   • bary szybkiej obsługi
   • punkty małej gastronomii
   • stołówki szkolne, szpitalne
   • zakłady zajmujące się produkcją wyrobów spożywczych


      

 

Dziennik elektroniczny

Office 365