Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

 

W skład SOSW Nr 1 wchodzą:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia dla dzieci od chwili powstania niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole Specjalne Nr 1

Przygotowuje uczniów do podjęcia nauki w szkole.

Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1

Po ośmiu latach szkoły podstawowej uczniowie piszą sprawdzian kompetencji i przechodzą do szkoły branżowej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Kształcenie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym odbywa się w systemie trzyletnim.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3

Szkoła kształci uczniów w kierunkach:

  • kucharz (3 lata)
  • cukiernik (3 lata)
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (3 lata)

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej uczniowie mogą przystąpić do egzaminu z kwalifikacji zawodowych.
W szkole mogą być tworzone inne kierunki kształcenia zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. Profile kształcenia zawodowego ustalane są na dany rok szkolny przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z Oświatą Powiatową.


Placówka gwarantuje drożność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych: szkoła podstawowa, szkoła zawodowa.
W Ośrodku funkcjonują zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Na każdym poziomie nauczania, za zgodą organu prowadzącego, może być organizowane nauczanie indywidualne.

Dziennik elektroniczny

Office 365